×

Оферти

CrediNet - Промоция с отстъпка от административната таксата за кредит CrediNet

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Микро Кредит” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202073629 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3.

2. Дружеството е финансова институция, регистрирана към БНБ, съгласно Заповед № БНБ-76513/14.08.2015 г.

II. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Промоцията се организира за продукт “CrediNet”. Всеки клиент, одобрен за посочената в т.4 сума съгласно кредитната политика на Дружеството и сключил договор за заем за посочената в т.4. сума в периода на Промоцията и отговарящ на условията предвидени тук, ще има право да ползва преференциални отстъпки от продуктите на Дружеството.

4. Договорът за заем „CrediNet” трябва да е сключен за сума 700 лв. Промоционалните условия за тези договори са както следва:

Размер

Стандартна Такса

Отстъпка

Промо такса

700 лв.

49 лв.

30 лв.

19 лв.

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията започва на 27.05.2019 г. и ще продължи до 31.05.2019 г., включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 12 и т. 13 тук по-долу. Това е последният ден, в който клиенти могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

6. Промоцията се провежда на територията на Република България.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7. В промоцията могат да участват всички лица на възраст над 18 години, сключили договор за заем CrediNet при условията, посочени в т. 4 и т. 5.

8. ИЗКЛЮЧЕНИЯ от условията по т. 7: Съгласно т. 10 тук по-долу.

9. Повече информация по отношение на продуктите на Дружеството може да бъде намерена на електронна страница: www.microcredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 14 200 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

VI. НАРУШЕНИЯ

10. Дружеството има право да лиши клиент от правото да се възползва от промоцията, в случай, че установи нарушение на което и да било от настоящите условия или при предоставяне на неверни данни при сключване на договор за заем и/или договор за допълнителни услуги.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

11. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство. За целите на настоящата промоция Дружеството не събира и не обработва лични данни. Всички лични данни, които се предоставят от потребителите на Дружеството са във връзка със сключване на договор за заем CrediGo, съгласно Общите условия към, Договор за заем CrediGo на Дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12. Дружеството има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, уведомявайки за това своите клиенти чрез публикуване на съобщение на видно място на интернет страницата на Дружеството, в случай че настъпят независещи от Дружеството обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Дружеството.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13. Дружеството си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички клиенти чрез обявяването им на интернет страницата на Дружеството и предоставяне на информация в офисите на Дружеството.

14. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от офисите на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 14 200 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

15. Спорове: всеки евентуален спор между Дружеството и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Микро Кредит“ АД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени и/или до Комисията за защита на потребителите. Адресът на централен офис на Комисията е пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6 и електронна страница: www.kzp.bg.

16. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.microcredit.bg, както и в офисите на Дружеството в страната, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

Вземи сега