×

Оферти

Първи кредит до 1000 лева с 0% лихва до 30 дни

Всеки първи кредит без лихва и без такси

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Микро Кредит” АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202073629 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3.

2. Дружеството е финансова институция, регистрирана към БНБ, съгласно Заповед № БНБ-76513/14.08.2015 г.

II. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Промоцията се организира за продуктите Microcredit и Microcredit Online.

3.1. Промоцията е валидна за всеки нов клиент на Дружеството, сключил договор за заем за сума в размер до 1000 (хиляда) лева.

3.2. Промоцията се отнася за клиенти, сключили някой от следните договори за допълнителни услуги към Договор за заем:

  • Допълнителна услуга „Комфорт“;
  • Допълнителна услуга „Разглеждане до минути“

3.3. Промоцията включва:

  • Възможност всеки нов1 клиент на Дружеството да се възползва от преференциални условия както следва: 0 % лихва за сключен договор за заем за сума в размер до 1000 (хиляда) лева.

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията започва на 27.04.2021 г. и ще продължи до 31.12.2021 г. включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 11 и/или т. 12 тук по-долу. След изтичане на този срок, Дружеството не е обвързано с промоционалните условия, посочени тук.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в промоцията имат клиенти на Дружеството, отговарящи на условията за сключване на договор за заем онлайн с „Микро Кредит“ АД, както и на тези, описани в чл. 3 от настоящите Условия на промоцията, с официален доход, добра кредитна история и съгласно кредитната политика на Дружеството.

7. ИЗКЛЮЧЕНИЯ от условията по т. 6: Съгласно т. 9 тук по-долу.

8. Повече информация по отношение на продуктите на Дружеството може да бъде намерена на електронна страница: microcredit.bg или и при обаждане на телефон 0700 14 200 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

VI. ИЗКЛЮЧЕНИЯ. НАРУШЕНИЯ

9. Дружеството има право да лиши клиент от правото да се възползва от промоцията, в случай, че установи нарушение на което и да било от настоящите условия, условията по договора за заем или при предоставяне на неверни данни при сключване на договор за заем.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

10. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11. Дружеството има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, уведомявайки за това своите клиенти чрез публикуване на съобщение на видно място на интернет страницата на Дружеството, в случай че настъпят независещи от Дружеството обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12. Дружеството си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички клиенти чрез обявяването им на интернет страницата на Дружеството и предоставяне на информация в офисите на Дружеството.

13. Всеки участник в промоцията може да получи допълнителна информация относно промоцията на сайта на дружеството microcredit.bg или на телефон 0700 14 200.

14. Спорове: всеки евентуален спор между Дружеството и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Микро Кредит“ АД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени и/или до Комисията за защита на потребителите. Адресът на централен офис на Комисията е пл. ”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6 и електронна страница: www.kzp.bg. Заемополучателят може да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 – чл. 184 от Закона за защита на потребителите, когато счита, че са нарушени неговите права и законни интереси. Адресът на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити: гр. София, ПК 1000, пл. „Славейков” № 4А, тел. 02/9330 603, интернет страница: www.kzp.bg, e-mail: [email protected].

15. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес microcredit.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.


[1] Нов клиент – клиент, който за пръв път ползва кредит на „Микро Кредит“ АД;  Клиент, който се е възползвал от кредит, предлаган от Дружеството, при положение, че последният заем е отпуснат преди минимум 3 (три) години.

Вземи сега